Informationsmøde

Er du nysgerrig på dine muligheder i Kompetencehuset, og vil du vide mere om vores kurser, så kig forbi. Vi afholder informationsmøde hver mandag kl. 13.00. Her kan du møde underviserne og se skolens faciliteter. 

Vi glæder os til at møde dig.

Nyheder

Folkeoplysning på ukrainsk

Daghøjskolen Kompetencehuset og Göteborg Folkhögskola har indgået et tværnationalt samarbejde om, at udvikle en pædagogisk metode til demokratisk genopbygning af civilsamfundet i Ukraine. Det værdimæssige afsæt i projektet er en fælles forankring i den skandinaviske folkeoplysnings tradition.

Projektet skal danne basis for at ukrainske flygtninge i Sverige og Danmark kan indgå i didaktisk læringsforløb, hvor de kan tilegne sig viden og praktiske færdigheder i organiseringen af folkeoplysende aktiviteter.

Projektet er støttet af Erasmus+.

Læs mere

TwitterFacebookLinkedInLink

Daghøjskolen flytter ind i Psykiatrien

Kompetencehuset skal i de næste to år tilbyde daghøjskole aktiviteter til patienter i Psykiatrien ved  Aarhus Universitetshospital. Projektet hedder den Rullende Daghøjskole og har til formål at understøtte recovery processen af psykiatriske patienter under og efter et indlæggelsesforløb. 

Det unikke i projektet er at patienterne under indlæggelsen bliver tilbudt kreative værkstedsfag, som de kan fortsætte med i daghøjskolen, når de er udskrevet fra hospitalet.

Projektet etableres med støtte fra Velux Fonden og tager afsæt i Fondens ønske om at metodeudvikle samarbejdet mellem civilsamfundet og kommuner/regioner til gavn for mennesker i psykisk mistrivsel.

Læs mere

Projekter fra skolens dagligdag

Vi skal blive bedre til at genbruge vores gamle tekstiler

Projektet har en forsknings og eksperimentel tilgang til opgaven, hvor det handler om at indsamle gammel og ny viden omkring genanvendelse af tekstiler. Målet er at udvide og udvikle håndarbejdsteknikker, så upcycling kan mere end blot omsyning af gamle bukser, skjorte og sengelinnede. 

Den metodiske tilgang har et retrospektivt blik, hvor det handler om at genopdage/indsamle gamle teknikker, men samtidig udforske ny viden inden for downcycling af tekstiler.

Projektet har i 2023 fået støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Et efterværnstilbud på de unges præmisser

Daghøjskolens Klubaften er et efterværnstilbud til ledige sårbare og udsatte unge primært i aldersgruppen 18-25 år. Projekts formål er at give målgruppen et mødested, hvor de kan fastholde og udvikle deres sociale netværk, og herigennem modvirke tilbagefald til ensomhed og isolation.

Med en ugentlig klubaften får de unge nøglen til en fysisk ramme, hvor de på egne præmisser kan forme og præge de sociale aktiviteter. Støtte hinanden i overgangen fra ledighed til uddannelse og job, understøtte hverdagsmestringen og den progression de har opnået via daghøjskoleforløbet.

Daghøjskolen flytter ind i Psykiatrien

Kompetencehuset skal i de næste to år tilbyde daghøjskole aktiviteter til patienter i Psykiatrien ved  Aarhus Universitetshospital. Projektet hedder den Rullende Daghøjskole og har til formål at understøtte recovery processen af psykiatriske patienter under og efter et indlæggelsesforløb.

Det unikke i projektet er at patienterne under indlæggelsen bliver tilbudt kreative værkstedsfag, som de kan fortsætte med i daghøjskolen, når de er udskrevet fra hospitalet.

Projektet etableres med støtte fra Velux Fonden og tager afsæt i Fondens ønske om at metodeudvikle samarbejdet mellem civilsamfundet og kommuner/regioner til gavn for mennesker i psykisk mistrivsel.

Sy-værksted for alle som vil sy og upcycle 

Genbrugslaboratoriet er et åbent syværksted, hvor der er fokus på reuse, upcycling og bæredygtighed. Her kan brugerne sy, strikke, hækle, væve, farve, reperere og fremstille nye produkter af gamle tekstiler. Tilbuddet er samtidig et socialt mødested for beboerene i Åbyhøj, Åbyen og Brokvarteret. Genbrugslaboratoriet skal i særlig grad understøtte sammenhængskraften i de nye by-områder, ved at invitere ind til og facilitere faglige interessefælleskaber i en folkeoplysende ramme.

I 2022 fik Genbrugslaboratoriet støtte fra  Slots- og Kulturministeriets Folkeoplysningspulje.

I 2023 har værkstedet fået støttemidler fra Aarhus Kommunes Lokale Udviklingspulje.

Det europæiske år for unge

Et miniprojekt som Paulina(elev på Designskolen) søgte hjem. Projektet satte fokus på LGBTQ+ problematikker. Projektet omfattede et debatmøde og et dragshow.

Projektet blev støttet med midler fra Erasmus+.


Kunst ud af gamle tekstiler

Med afsæt i Statens Kunstfond - Huskunstnerordningen, har Kompetencehuset og tekstilkunstner Sanne Ransby  indgået et samarbejde, hvor daghøjskolens deltagere skal forarbejde slidte hospitalslagner, kitler og andre kasserede beklædningsstykker til kunstinstallationer. Tekstilerne kommer fra Skejby Universitetshospital og er doneret af regionsvaskeriet MidtVask.

Projektet har fået titlen Upcycling Art og bygger på en serie af workshops som afholdes i løbet af 2022. 

Mikroprojekter med støtte fra Erasmus+

Kompetencehuset har 1. oktober 2021 fået bevilling til afvikling af tre projekter under Det Europæiske Solidaritetskorps. Projekterne løber frem til 1. juli 2022

Overskriften for projekterne er:

30+ er tilbage i daghøjskolen

Jobcenter Aarhus har bestilt daghøjskolen til at afvikle korte jobsøgningskurser for langtidsledige over 30 år. Hvert forløb er på seks uger, hvor deltagerne kortlægger deres job- og beskæftigelsesmuligheder, og får sat ord på kompetencer og faglig profil.

Målet er, at de skal finder nye veje til beskæftigelse og afprøver mulighederne gennem virksomhedspraktik, småjobs og ordinære jobs.

Forløbet afholdes i Kompetencehuset og deltagerne bliver inviteret med ind i daghøjskolens dagligdag med morgensang, fællesspisning, foredrag og kulturarrangementer. 

Aftalen udløber marts 2023.

Unge entreprenører 

Projektværksted for unge entreprenører i Aarhus, der ønsker at igangsætte projekter under  Erasmus+ programmet Solidaritetskopset .

Projektet var i 2020-2022 støttet af Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Job- og Uddannelseslinjen

2021 indgik daghøjskolen Kompetencehuset aftale med Jobcenter Aarhus vedr. beskæftigelsesindsatsten for unge mellem 18-30 år. Aftalen kom i stand efter en udbudsrunde.

Aftalen går under navnet Job- og Uddannelseslinjen. 

I Kompetencehuset kalder vi også forløbet for IT-Tech/Say-IT, fordi fagforløbet bruger teknologi og kreativitet som afsæt for de unges job- og uddannelsesplaner.

Unge indsamler affald

2020-2021 har skolen samlet affald ind som er smidt i naturen eller i byens friarealer. Projektet har fået støttet af Det Europæiske Solidaritetskorps.

Vitaminer i efteråret

Med støtte fra Kulturministeriet fik Kompetencehuset  i 2020 mulighed for at tilbyde skolens deltagere 5 spændende torsdage med action og udfordringer.

De største oplevelser

Kompetencehuset er en daghøjskole med et stærkt og favnende skolemiljø med fællesskab, almendannelse og kultur. 

I Kompetencehuset har vi valgt fællesskabet til, fordi vi ved at de største oplevelser, er dem vi deler og har sammen med andre. Din dagligdag i vores hus veksler mellem faglig- og personlig udvikling og tager udgangspunkt i dine tanker for fremtiden. Du arbejder selvstændigt i små og store fællesskaber. 

Dagpenge eller kontanthjælp?

Er du ledig, har du måske mulighed for, at Jobcenter Aarhus vil betale dit kursusforløb i Kompetencehuset 

Som ledig og modtager af kontanthjælp eller dagpenge er du omfattet af forskellige typer regelsæt. Hvordan reglerne er for dig er ofte bestemt af din alder, uddannelsesbaggrund og arbejdserfaring.

 Læs mere